Cart 0

Uvjeti korištenja

Ovim Uvjetima korištenja SYNC d.o.o. ( u daljnjem tekstu: “Prodavatelj” ) definiraju se uvjeti , prava i obveze koje imaju Prodavatelj i Kupac pri prodaji / kupovini robe u postupku naručivanja, plaćanja, otpreme, dostave, te eventualnih reklamacija za robu kupljenu putem SYNC web trgovine.

Pod Kupcem podrazumijevamo svaku punoljetnu pravnu i fizičku osobu koja, u skladu sa svim navedenim uvjetima i uputama, naruči barem jedan proizvod putem Interneta, popuni elektronski formular za Narudžbu i pošalje ga Prodavatelju.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Kupac će biti detaljno informiran na slijedeće načine:

  1. ovim Uvjetima Korištenja
  2. cjelokupnom ponudom artikala na web stanicama Prodavatelja
  3. obavijestima navedenim u rubrikama “Način plaćanja” i “Dostava“
  4. elektronski, putem Interneta formiranom Narudžbom
  5. od Prodavatelja formiranom Ponudom

1. Cijena robe 
Važeća cijena robe za Kupca je cijena istaknuta na web stranicama Prodavatelja odnosno cijena dana od strane Prodavatelja u konačnoj Ponudi prema Kupcu.

2. Naručivanje robe


Roba se naručuje elektronskim obrascem putem web trgovine, stavljanjem proizvoda u Košaricu i slijeđenjem postupka naručivanja ili direktnim kontaktiranjem Prodavatelja.
Prodavatelj, po zaprimanju Narudžbe, kontaktira Kupca i provjerava istinitost narudžbe i status kupca, dogovara rok isporuke, uvjete dostave i način plaćanja. Nakon što kupac potvrdi, na osnovu konačne Ponude Prodavatelja, svoju narudžbu i izvrši dogovoreno plaćanje, narudžba se smatra konačnom i Prodavatelj isporučuje robu sukladno rokovima prema konačnoj Ponudi.


3. Trošak Dostave robe 
Trošak dostave robe Kupac plaća u skladu sa uvjetima Dostave i prema konačnoj Ponudi koju je dao Prodavatelj. Uvjeti Dostave vidljivi su pod rubrikom “Dostava”.

4. Isporuka robe


Prodavatelj će robu isporučiti Kupcu u skladu sa svojom konačnom Ponudom koju je dao Kupcu putem elektroničke pošte ( E-mail ).
Kupac postaje vlasnik robe nakon što u cijelosti izvršio plaćanje robe i troškove dostave, te potpiše dokumente o preuzimanju robe.

Robu za Kupca – pravnu osobu može preuzeti od Kupca navedena služba ili pojedinac, na adresi koju navede Kupac. Podaci koje Kupac pošalje Prodavatelju Emailom o službi/pojedincu smatraju se izdanom punomoći Kupca. Ovlaštena služba/pojedinac žigom i potpisom te navođenjem broja identifikacijske isprave preuzimatelja potvrđuju preuzimanje robe na Dostavnici.
Kupac / ovlaštenik potpisom potvrđuje količinu preuzeta robe, neoštećenost ambalaže i neoštećenost samog proizvoda, a sve prema opisu na Dostavnici. Ukoliko preuzimatelj primijeti oštećenja ili manjak robe treba prije potpisa Dostavnice kontaktirati Prodavatelja i tada postupiti prema naputcima Prodavatelja.
Kupac nakon potpisa Dostavnice i /ili drugog otpremnog dokumenta bez primjedbi – u cijelosti preuzima rizik mogućeg oštećenja proizvoda i po toj osnovi ne može Prodavatelju isticati naknadno utvrđena oštećenja osim ako ona nisu takve prirode da se kod raspakiravanja proizvoda kod preuzimanja, normalnom pažnjom ona nisu mogla utvrditi. Tako utvrđena oštećenja Kupac je dužan bez odlaganja prijaviti Prodavatelju, a svakako prije početka korištenja proizvoda i unutar 3 dana od primitka proizvoda.
Za robu koju Prodavatelj šalje dostavnom službom koju je odredio Kupac rizik oštećenja i/ili manjka robe, odnosno ne isporuke cijele pošiljke, prelazi na Kupca u trenutku potpisa njegove dostavne službe da je preuzela robu prema specifikaciji i u neoštećenoj ambalaži.
Ukoliko Kupac preporučenu pošiljku ne preuzme u roku od 7 (sedam) dana od dana priopćenja o preuzimanju, pošiljka se vraća Prodavatelju.
Ukoliko Kupac bez opravdanog razloga nije preuzeo poslanu robu te se ona vrati Prodavatelju, Prodavatelj zadržava pravo dodatne naplate realnih troškova neuspjele dostave.

U slučaju opravdane reklamacije, a u nemogućnosti isporuke istovrsnog artikla, Prodavatelj će Kupcu ponuditi zamjenski proizvod, a ukoliko ga Kupac ne prihvati prodavatelj će vratiti cjelokupni primljeni iznos koji je Kupac uplatio Prodavatelju, a sve u skladu sa Uvjetima korištenja web trgovine .

5. Ugovor o prodaji
Prodavatelj i Kupac prihvaćanjem Narudžbe, odnosno Ponude i plaćanja robe u cijelosti od strane Kupca zaključili su Ugovor o prodaji koji se sastoji od Računa izdanog od strane Prodavatelja sa svim zakonom predviđenim elementima. Kupac preuzima Račun najkasnije kod preuzimanja robe.

U slučaju nesuglasica Prodavatelj i Kupac će prvenstveno nastojati problem riješiti uzajamnim dogovorom, a ako to neće biti moguće nadležan je sud u Mostaru.

6. Jamstvo uređaja
Prodavatelj uz naručenu robu dostavlja Kupcu jamstveni list proizvođača odnosno uvoznika koji jamči ispravno funkcioniranje uređaja ako se koristi u skladu sa uputama i karakteristikama uređaja te rok u kojem osigurava servisiranje i prodaju zamjenskih dijelova.

Ukoliko kod stavljanja uređaja u funkciju Kupac utvrdi da isti ne funkcionira na propisni način dužan je o tome odmah obavijestiti Prodavatelja koji će u skladu sa jamstvenim uvjetima osigurati provjeru ispravnosti uređaja i otklanjanje smetnji. Ukoliko ovlašteni servis utvrdi grešku koju ne može otkloniti ili koja traži zahvat na uređaju koji Kupac ne želi prihvatiti Prodavatelj će dogovoriti sa proizvođačem / uvoznikom zamjenu uređaja novim.

Za proizvode na kojima Garantni list nije ovjeren od strane Prodavatelja, Jamstvo je važeće uz predočenje ovjerenog Računa koji je Kupac primio od Prodavatelja.
Ovjereni jamstveni list i original računa Prodavatelja Kupac je obavezan čuvati jer temeljem njih ostvaruje svoja prava.

7. Izjava o zaštiti osobnih podataka i njihovom korištenju 
Prodavatelj se obvezuje na zaštitu osobnih podataka Kupaca na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o Kupcima / korisnicima koji su nužni za obavljanje trgovine i komunikaciju s Kupcem. Prodavatelj će informirati Kupca o načinu korištenja prikupljenih podataka i davati kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste u marketinške svrhe.

Svi privatni podaci Kupca su zaštićeni od zlouporabe te će se koristiti samo za nužno poslovanje SYNC d.o.o.